QTC … โชว์งบเติบโต มีลุ้นเทิร์นอะราวด์

QTC … โชว์งบเติบโต มีลุ้นเทิร์นอะราวด์

On

ปี 2550 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 133,113 GWH ปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 215,496 GWH . (1 กิกะวัตต์ = 1,000 เมกะวัตต์ = 1,000,000 กิโลวัตต์ พูดง่าย ๆ คือ ปริมาณมหาศาลนั่นเอง)