รีวิวหนังสือ CHINA 5.0

5.0 ความหมายที่หนึ่ง สื่อถึง ผู้นำรุ่นที่ 5 “สีจิ้นผิง”
5.0 ความหมายที่สอง สื่อถีง การยกระดับจากยุค 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิทัล มาสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ห รือ AI

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเข ้าใจประเทศจีนอย่างลึกซึ้ง เห็นการเชื่อมโยงทั้งการเมื อง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เข้าใจถึงที่มาที่ไปของนโยบ ายต่าง ๆ เห็นวิสัยทัศน์ว่าจีนกำลังม ุ่งหน้าไปทางไหน ด้วยภาษาที่อ่านง่าย อ่านสนุก จากปลายปากกาของ อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผมจะเล่าให้ฟังบางช่วงบางตอ นครับ
..
** สีโคโนมิกส์ (Xiconomics) **
.
ถ้าให้สรุปการเดินทางของเศร ษฐกิจจีนเริ่มมาจาก
.
• ความคิดเหมาเจ๋อตง >> ทำให้จีนเริ่มยืนบนลำแข้งขอ งตนเอง
• ทฤษฎีเติ้งเสี่ยวผิง >> ทำให้จีนอยู่ดีกินดี
• ความคิดสีจิ้นผิง >> ทำให้จีนแข็งแกร่งและกลับมา ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

40 ปีที่ผ่านมา จีนเริ่มเปิดประเทศ ด้วยทิศทางที่ชัดเจน อยากให้ประเทศมีเศรษฐกิจเติ บโต เป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษ ฎี ลองผิดลองถูกไปเรื่อย เหมือนประโยคคลาสสิคของ “เติ้งเสี่ยวผิง” ที่กล่าวว่า “ไม่ว่าจะแมวขาวหรือแมวดำ ขอให้จับหนูได้เป็นพอ” คลำก้อนหินข้ามแม่น้ำไปเรื่ อย ๆ จนถึงฝั่งฝัน
.
แต่เดิมจีนเน้นเรื่องการสร้ าง Demand เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีการทุ่มเงินจากภาครัฐในโค รงการสาธารณูปโภคมากมายทั่ว ประเทศ ลดดอกเบี้ย ปล่อยกู้ ให้คนเอาเงินไปลงทุนและจับจ ่ายใช้สอย จากที่เคยมีกำลังการผลิตต่ำ  ค่าแรงถูก ก็กลายมาเป็นผลิตของเยอะเกิ น ปริมาณบานเบอะ เกิดภาวะ Oversupply และก่อหนี้มหาศาล อีกทั้งปัญหามลพิษและค่าแรง ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนแ ปลงในยุคสีจิ้นผิง ด้งนี้
.
1) ควบรวมรัฐวิสาหกิจเอาหน่วยง านที่ผลิตเกินกับที่ต้องการ ใช้สินค้านั้นมารวมเข้าดัวย กัน
.
2) ออกไปลงทุนสร้างสาธารณูปโภค ในต่างประเทศ เช่น One Belt One Road เพื่อลด supply
.
3) นโยบายลูกคนที่สองก็เพื่อสร ้างผู้บริโภครุ่นใหม่เพิ่มข ึ้น
.
4) ส่งเสริม SME ลดภาษี ให้เข้าตลาดหุ้นได้ง่ายขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจโตง่ายและ โตเร็ว ใช้ภาคเอกชนเป็นหัวรถจักรขั บเคลื่อนแทนที่จะเป็นภาครัฐ เหมือนก่อน
.
5) นโยบาย Made in China 2025 กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพลิ กโฉมจากแหล่งผลิตของถูกมาเป ็นแหล่งอุตสาหกรรมชั้นแนวหน ้าของโลก รัฐบาลลงทุนในอุตสาหกรรมที่ ขาดแคลน และเพื่ออนาคต เช่น พลังงานสะอาด ลดการลงทุนที่การผลิตเกินตั ว เช่น วัสดุก่อสร้าง หรือที่ทำให้เกิดมลพิษ เชน กระดาษ
.
6) รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐา นในชนบท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ กระจายทั่วถึง
..
========================== =
.
** One Belt One Road (OBOR) **
.
ยุทธศาสตร์จีนเปลี่ยนโลก หรือเส้นทางสายไหมแห่งศตวรร ษที่ 21 เป็นการเชื่อมจีนกับโลก 2 เส้นทางด้วยกัน คือ
.
1) One Belt คือ ทางบก เชื่อมจีนกับเอเชียกลาง รัสเซีย ยุโรป
2) One Road คือ ทางทะเล เชื่อมจีนเข้ากับเกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ อินเดีย ตะวันออกกลาง เข้าตุรกีและทะเลเมดิเตอร์เ รเนียน
..
ส่วนไทยไม่ได้ผ่านโดยตรง แต่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจจี น-Indo China ที่เรียกว่า CICPEC เป็น 1 ใน 6 ระเบียงเศรษฐกิจย่อย
..
วัตถุประสงค์หลักของ OBOR คือ เชื่อมโยงการค้ากับแต่ละภูม ิภาค เน้นสนับสนุนโลกาภิวัฒน์ (ตรงข้ามกับ America First ของ Trump) หลัก ๆ ก็ไปทำระบบราง ถนน ท่าเรือ รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเราก็สามารถเข้าใจได้ใน  2 ประเด็นคือ ต้องการลดอุปทานส่วนเกินของ ประเทศ เช่น ส่งออกซีเมนต์และเหล็กออกไป ได้ หรือเป็นการลงทุนที่ดีกว่าเ อาทุนสำรองไปซื้อพันธบัตรสห รัฐฯ ประเด็นสำคัญคือ เราต้องรู้เท่าทันจีน และพยายามเจรจาให้ Win-Win
..
และนอกจากเชื่อมโลกแล้ว ภายในประเทศจีนที่กว้างใหญ่ ก็ยังเชื่อมเมืองเข้าด้วยกั นเป็น 11 คลัสเตอร์ เช่น
.
• Jing-Jin-Ji เชื่อมปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย 130 ล้านคน เข้าด้วยกัน ผ่านการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็ วสูง ที่สามารถเดินทางจากเหอเป่ย เข้าปักกิ่งภายในเวลาไม่ถึง  1 ชั่วโมง
• Yangtze River Delta หัวใจคือเซี่ยงไฮ้ เชื่อม 16 เมือง 80 ล้านคน
• Pearl River Delta หัวใจคือกวางเจา เชื่อม 11 เมือง 80 ล้านคน
.
>> สุดท้ายภาพอนาคตของจีนจะกลา ยเป็นเมืองมากมายที่เชื่อมต ่อกันเป็นผืนเดียว รวมไปถึงเชื่อมโลกเข้าด้วยก ัน เหมือนดังสำนวนในนิยายรักที ่ว่า “ห่างกันหมื่นลี้ แต่เหมือนอยู่ใกล้ชิดกัน”
..
========================== =====
.
** จีน กับเทคโนโลยี AI **
.
เพราะจีนกำลังจะเป็นสังคมผู ้สูงอายุ ปัจจุบันมีประชากรอายุมากกว ่า 60 ปี อยู่ 222 ล้านคน คิดเป็น 16% ของคนทั้งประเทศ (ผลลัพธ์จากนโยบายลูกคนแรก)  รวมทั้งค่าแรงในจีนที่สูงขึ ้น ส่งผลให้จีนขาดแคลนแรงงาน เทคโนโลยี AI สามารถนำไปสู่การสร้างโรงงา นหุ่นยนต์ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธ ิภาพให้กับภาคธุรกิจที่มีอย ู่เดิมได้ด้วย บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั ้ง Baidu, Alibaba, Tencent (BAT) ต่างก็ทุ่มให้กับการทำ R&D เรื่อง AI เต็มที่ทั้ง รถไร้คนขับ ยิ้มจ่ายเงิน การใช้งาน Big Data มหาศาลมาทำการตลาด หรือปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น
..
ทราบมั้ยครับว่า ประเทศจีนสนับสนุน Start-Up อย่างมาก ทั่วโลกมี Unicorn หรือกิจการมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านเหรียญ USD 276 บริษัท เป็นของจีน 96 บริษัท ส่วนนึงเพราะแรงบันดาลใจจาก  Jack Ma ผู้ปลุกปั้น Alibaba และมีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “ล้มแล้วไม่ตาย” คือ คนหนุ่มสาวที่ลองเสี่ยงทำ Start-Up แล้วเจ๊ง ก็ไปสมัครงานบริษัทขนาดใหญ่ ได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากด้วยซ ้ำ หรือพนักงานบริษัทออกมาเปิด  Start-Up ไม่รอดก็กลับเข้าบริษัทได้อ ีก ทำให้เมืองจีนมี Start-Up เกิดใหม่ขึ้นมาจำนวนมาก

ขอสรุปแบบคร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ ในเล่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจอ ีกมากมายไม่ว่าจะเป็น สาเหตุของการรวบอำนาจของสีจ ิ้นผิง การใช้ QR Code การที่คนจีนมีแนวคิดแบบ sharing ทั้งร่ม จักรยาน บาสเก็ตบอล VDO App สุดฮิต “Kwai” ที่เจาะลึกถึงใจคนชนบท รวมไปถึงบทสุดท้ายที่ห้ามพล าด “จีน vs. สหรัฐฯ ใครครองอนาคต”
..
ทันทีที่ผมอ่านหนังสือเล่มน ี้จบ มีสองเรื่องที่ผมคิดได้ออกม าในหัว คือ
.
1) ส่งลูกไปเรียนภาษาจีนด่วนเล ย
2) ทิศทางและแผนการของจีนชัดเห ลือเกินในการที่จะแข็งแกร่ง และกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
..
แต่คำถามปวดใจที่วนอยู่ในหั วผมตอนนี้คือ แล้วประเทศไทยของเรากำลังทำ อะไรกันอยู่ เรากำลังจะเดินไปทางไหนกัน ใครรู้ช่วยบอกที??
..